Hvad er etisk handel?

Etisk handel er virksomheder og organisationers arbejde for at forbedre arbejdsforhold og miljø i relation til egen produktion, indkøb og leverandørkæde. Etisk handel har forskellig betydning for forskellige mennesker. Nogle opfatter det som et meget snævert begreb, der alene dækker arbejdstagerrettigheder i virksomheders leverandørkæder, mens andre har en lidt bredere opfattelse af begrebet.

I Dansk Initiativ for Etisk Handel forstås etisk handel som:

  • Ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring,
  • samfundsansvarlig virksomhed, der respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljø- og klimahensyn i hele værdikæden,
  • kontinuerligt arbejde for forbedringer af de sociale og miljømæssige forhold, der knytter sig til produktionen af varer og tjenesteydelser,
  • at tage samfundsansvar i bred forstand ved at modarbejde ulovlig og uetisk adfærd, f.eks. ved udbredelse og efterlevelse af internationale principper og standarder som FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's Verdensmål, ISO 26000 og FN's Global Compact.

Det betaler sig at handle etisk forsvarligt

Danske virksomheder og organisationer tager i stigende grad del i international handel, herunder handel med udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. Handel bidrager til udvikling, mens uetisk virksomhed som børnearbejde, miljøødelæggelser, uanstændige arbejdsforhold og lønninger under eksistensminimum modvirker bæredygtig udvikling i samfund, der ellers kunne høste fordel af denne handel. Etisk handel er således en forudsætning for bæredygtig udvikling.

Men det er ikke kun de lande vi handler med, der opnår fordele ved etisk handel. Forbedrede arbejdsforhold hos leverandører kan bidrage til øget produktivitet, kvalitet og leveringssikkerhed. Dertil kan danske virksomheder vinde konkurrencemæssige fordele ved at handle socialt og miljømæssigt ansvarsbevidst. Forbrugere, kunder, medarbejdere, investorer, presse og andre interessenter stiller i stigende grad virksomheder til ansvar for deres adfærd - også i leverandørkæden og belønner dem der tager ansvaret på sig. Man kan nemmere gøre sig attraktiv som arbejdsgiver ved at engagere sig i etisk handel. Risikoen for forbrugerboykot mindskes. Business to business kunder mindsker deres etiske risiko ved at indgå samarbejde med den etisk ansvarlige danske virksomhed og investorer, der inddrager etiske forhold overbevises nemmere om virksomhedens værdi. Virksomheders omdømme kan belastes hvis rapporter om dårlige arbejdsforhold hos samarbejdspartnere opfanges af medier, NGO'er eller forbrugere. At tage sociale og miljømæssige hensyn kan således bidrage til at reducere langsigtet risiko for tab og øge mulighederne for indtjening.

Samarbejde er vejen frem

Etisk handel handler om at samarbejde med sine samarbejdspartnere for at skabe forbedringer af de sociale og miljømæssige forhold i værdikæden. Samarbejder på tværs er essentielt mellem forskellige interessentgrupper og parter - det være sig virksomheden, leverandører, myndigheder, lokale og internationale NGO'er, fagbevægelsen, erhvervsorganisationer, etc. 

For at fremme etisk handel på verdensplan forudsættes internationalt samarbejde og fælles fremgangsmåder. DIEH er derfor i dialog med tilsvarende internationale organisationer. Vi samarbejder bl.a. med vores søsterorganisationer: Ethical Trading Initiative (UK), Etisk Handel Norge og ETI Sweden.

 
//-->