Hvorfor er initiativet søsat?

Produktion af soja beslaglægger globalt et areal på over 1 million kvadratkilometer. Dele af sojaproduktionen medfører negative miljømæssige og sociale konsekvenser, bl.a. i form af afskovning særligt i Sydamerika og deraf følgende konsekvenser for klima og biodiversitet, samt et højt forbrug af pesticider, der er mistænkt for alvorlige, arvelige sygdomme og skader hos lokalbefolkningen. 

Danmarks årlige import af soja er på ca. 1,7 millioner tons om året, hvoraf kun ca. 20% anslås at være certificeret eller verificeret afskovningsfrit.

Initiativtagerne ønsker med Alliancen at sætte mere fart i den ønskede udvikling mod en brug af ansvarlig produceret soja i Danmark.

Hvem kan være med i initiativet?

Alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af soja opfordres til at deltage i alliancen. Det gælder dels virksomheder, der anvender eller handler med soja (fx detailhandlen, foderproducenter og fødevareproducenter) og dels organisationer, der besidder relevant viden om problemstillingen vedrørende ansvarlig produktion af soja.

Hvordan kan man deltage i initiativet?

Deltagere i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja er fordelt i én af følgende to grupper:

 • Deltagende virksomheder omfatter repræsentanter fra bl.a. detailhandlen, food-service, foderproducenter, industrivirksomheder og fødevareproducenter. Deltagende virksomheder skal overholde alliancens forpligtelser, dvs. offentliggøre en handlingsplan og årligt afrapportere på fremdrift.
 • Støttemedlemmer omfatter NGOer, myndigheder, universiteter, erhvervs- og brancheorganisationer, fagbevægelsen og lignende. Støttemedlemmer er ikke forpligtet til at offentliggøre en handlingsplan og afrapportere fremgang, men forpligter sig til aktivt at bakke op om initiativet bl.a. igennem bidrag med faglig viden og kommunikation om initiativet.

DIEH medlemmer kan deltage gratis i alliancen, mens andre deltagere betaler et årligt gebyr.

Se gebyrerne for 2019 her

Hvis du ønsker at deltage i eller høre mere om alliancen kan du kontakte DIEH info@dieh.dk.

Kan virksomheder være støttemedlem eller lade sig repræsentere af en brancheorganisation?

Virksomheder kan deltage som deltagende virksomheder, mens brancheorganisationer kan deltage som støttemedlemmer.

Hvem er initiativtager?

Arbejdsgruppen om ansvarlig soja under Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er initiativtager til alliancen.

I arbejdsgruppen deltager repræsentanter for

Dagligvarehandlen: Aldi, COOP, Dagrofa, Lidl, Rema1000 og Salling Group

Erhvervsorganisationer: DAKOFO, Dansk Erhverv, DSK og Landbrug & Fødevarer

NGOer: WWF og NEPCon

Myndigheder: Miljø- og Fødevareministeriet

Hvem driver initiativet?

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) agerer sekretariat for alliancen. Sekretariatet understøtter alliancens deltagere gennem vejledning og rådgivning. DIEHs arbejdsgruppe for ansvarlig sojaproduktion fungerer som styregruppe for alliancen.

Hvad forpligter deltagerne sig til?

Deltagerne i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja anerkender behovet for konkrete tiltag for at sikre ansvarligt producerede proteiner til Danmark og forpligter sig til aktivt at bakke op om initiativet og initiativets vision om, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder er produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation.

De deltagende virksomheder forpligter sig desuden til at

 • Offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja, inklusiv tidsplan, senest d. 31. marts 2020, der beskriver initiativer, der skal sikre fremdrift mod visionen.
 • Afrapportere fremgang årligt til alliancens sekretariat - første gang inden udgangen af maj 2021.

Deltagere i alliancen, der indmelder sig senere end 1. november 2019, forpligter sig til at offentliggøre en handlingsplan inden for seks måneder efter deres indmeldelse i alliancen - i stedet for d. 31. marts 2020.

Hvad er formålet med initiativet?

Initiativet har som mål at samle relevante danske aktører i et forpligtende samarbejde for at sikre fremdrift mod ansvarlig produceret soja. Ved at deltage i alliancen er interessenterne med til at fremme ansvarlig produceret ansvarlig soja, og interessenterne forpligter sig samtidig til alliancens vision og forpligtelser.

Hvad koster der at være med?

For medlemmer af DIEH er det gratis at være med

Ikke-medlemmer af DIEH betaler et årligt gebyr som fastsættes efter virksomheden eller organisationens årlige lønsum. 

Se gebyrerne for 2020 her

Er pesticidforbrug også dækket af initiativet?

Ja, alliancen arbejder hen mod, at al soja importeret til Danmark er produceret ansvarligt.

Det indebærer blandt andet, at soja skal være produceret med sikker håndtering af agro-kemikalier og under forhold, hvor anvendelse af stærkt giftige kemikalier er forbudt eller under udfasning. Dette omfatter kemikalier opført i Stockholm- og Rotterdam-konventionerne.

Hvordan bliver der monitoreret?

Deltagerne er forpligtet til at afrapportere én gang årligt til alliancens sekretariat (DIEH) om fremdrift.

Afrapporteringen sker fortroligt og via udfyldelse af et spørgeskema.

Afrapporteringen skal bl.a. indeholde konkrete informationer om, hvilke redskaber der er benyttet (certificeringsordninger, andre verificeringsmetoder osv.). Deltagernes data indsamles af DIEH i et aggregeret, anonymiseret format for at beskytte kommercielt følsomme data.

Sekretariatet udarbejder en samlet statusrapport, der præsenterer deltagernes resultater og fremdrift mod visionen på en anonymiseret måde.

Offentliggørelsen af resultater gør det muligt for deltagere at fremhæve ændringer og fremskridt i løbet af et år, og fungerer samtidig som et ’roadmap’ for skridt hen imod den overordnede vision.

Kan man blive ekskluderet?

Deltagere, der ikke opfylder alliancens forpligtelser om aktivt at bakke op om initiativet og initiativets vision og (for deltagende virksomheder) at offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja og afrapportere fremgang inden for fristerne som angivet i alliancens forpligtelser, kan blive ekskluderet.

Hvordan defineres ansvarlig soja?

Alliancen definerer ”ansvarligt produceret soja” som sojaproduktion, der opfylder følgende kriterier:

 • Relevant lovgivning er overholdt

 • Produktionen er underlagt grundige miljømæssige overvejelser, herunder beskyttelse af truede arter, vådområder og bredzoner, jordbundsforhold, vand og luftkvalitet med videre

 • Produktionen bidrager ikke til skovrydning eller omlægning af andre naturtyper af høj bevaringsværdi (dvs. high conservation value, jf. Accountability Framework Initiative)

 • Sikker håndtering af agro-kemikalier og forbud eller udfasning af stærkt giftige kemikalier. Dette omfatter kemikalier opført i Stockholm- og Rotterdam-konventioner

 • Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde, effektiv afskaffelse af børnearbejde, afskaffelse af diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Der er sikre arbejdsvilkår, foreningsfrihed og anstændige lønninger

 • Respekt for juridiske og hævdvundne jordrettigheder

 • Tredjepartsverificeret eller tredjepartscertificeret efter en standard, der opfylder ovenstående kriterier.

 • Ansvarligt produceret soja kan for eksempel opnås igennem verifikation (som definteret i Accountability Framework Initiative) fra tredjepart eller gennem følgende certificeringsordninger: RTRS (inkl. RTRS kreditter), ProTerra, EU-økologisk, ISCC Plus (biobrændsel) eller IFOAM (listen er ikke udtømmende).

  Læs mere om de enkelte certificeringsordninger her

   

  BLIV MEDLEM

  Er du interesseret i at vide mere om alliancen eller melde dig ind, kan du kontakte Janine Dortmundt - jd@dieh.dk 

  //-->