Baggrund

Soja anvendes til forskellige formål i fødevareproduktion, herunder langt overvejende til dyrefoder men også i mindre grad til færdigprodukter, som eksempelvis sojamælk eller sojabønner.

Soja er den mest proteinrige afgrøde per hektar, sammenlignet med andre afgrøder. Imidlertid er dele af sojaproduktionen forbundet med betydelige udfordringer, idet den globale produktion af soja beslaglægger et areal på over 1 million kvadratkilometer og dele af sojaproduktionen medfører negative miljømæssige og sociale konsekvenser.

Det vedrører bl.a. afskovning særligt i Sydamerika og deraf følgende konsekvenser for klima og biodiversitet samt et højt forbrug af pesticider, der er mistænkt for alvorlige, arvelige sygdomme og skader hos lokalbefolkningen i nogle produktionsområder.     

Soja importeres til Danmark som sojabønner, skrå eller olie og indirekte inden for færdige produkter (for eksempel importerede kødprodukter fra dyr, hvis foder bl.a. indeholder soja). Danmarks årlige import af soja er på ca. 1,7 millioner tons, heraf primært i form af sojaskrå. Næsten al sojaen bliver brugt til dyrefoder til primært grise, men også kyllinger og kvæg (til både mælkeprodukter og oksekød)[1].

Danmark har de seneste år fra politisk side søgt aktivt at adressere den globale afskovning via internationale samarbejder. I december 2015 tilsluttede den danske regering sammen med seks andre Europæiske lande sig Amsterdam Erklæringerne, der støtter op om bæredygtige og afskovningsfri værdikæder i landbruget i 2020 med særlig fokus på råvarer som palmeolie, soja og kakao.

I efteråret 2018 sendte den danske miljø- og fødevareminister som formand for partnerskabet under Amsterdam Erklæringerne et brev til EU Kommissionen, hvori man opfordrede kommissionen til at præsentere en europæisk handlingsplan for at adressere afskovning. 

I december 2018 præsenterede EU Kommissionen et roadmap og i juli 2019 fulgte en meddelelse om afskovning. Også FN’s verdensmål 15 om livet på land har mål om at om at standse skovrydning i 2020, ligesom Danmark har tilsluttet sig den såkaldte ”New York Erklæring om Skove”, der indeholder mål om at halvere afskovning i 2020 og helt eliminere afskovning i 2030.

Vi er imidlertid langt fra i mål i Danmark med at sikre afskovningsfri soja. En rapport fra hollandske IDH offentliggjort i foråret 2019 anslår således, at kun ca. 20% af det danske forbrug af soja er certificeret eller verificeret afskovningsfrit[2].

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) etablerede i 2017 en arbejdsgruppe med fokus på ansvarlig produktion af soja. I gruppen deltager bl.a. repræsentanter for dagligvarehandlen (Aldi, COOP, Dagrofa, Lidl, Rema1000 og Salling Group), erhvervsorganisationer (DAKOFO, Dansk Erhverv, DSK og Landbrug & Fødevarer), NGOer (WWF og NEPCon) samt myndigheder (Miljø- og Fødevareministeriet).

Gruppen har siden sin etablering afholdt en række møder, hvorigennem der er skabt et større vidensgrundlag og indhentet erfaringer fra andre lande om, hvordan man kan fremme brugen af ansvarligt produceret soja.

Arbejdsgruppen har på baggrund af de indhentede erfaringer set et behov for at sætte mere fart i den ønskede udvikling mod en brug af ansvarlig produceret soja i Danmark. Gruppen besluttede derfor i januar 2019 at udarbejde et forslag til et bindende initiativ for anvendelse af ansvarlig soja.

Der tages udgangspunkt i den internationalt anerkendte ramme, der er sat ved the Accountability Framework Initiative og henvises bl.a. til definitioner givet heri.

På den baggrund lancerer gruppen nu et nyt partnerskabsinitiativ under overskriften ”Dansk Alliance for Ansvarlig Soja”.

[1] Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet og Trase.Earth

[2] IDH, 2019: European Soy Monitor

 

BLIV MEDLEM

Er du interesseret i at vide mere om alliancen eller melde dig ind, kan du kontakte Janine Dortmundt - jd@dieh.dk 

//-->